Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z chemii – rozszerzony

Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z chemii – rozszerzony

Zajęcia kursowe odbywają się w 4-osobowych grupach, raz w tygodniu, w dwugodzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut. Kurs trwa łącznie 64 godziny. Zajęcia odbywają się od połowy września do końca kwietnia. 
Przy tworzeniu grup dyrekcja szkoły zwraca uwagę, aby grupa składała się z uczniów o takim samym poziomie umiejętności. 

Zajęcia prowadzą nauczyciele będący egzaminatorami maturalnymi

Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

 • Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków.
 • Wiązania chemiczne.
 • Systematyka związków nieorganicznych – tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy i sole.
 • Stechiometria.
 • Reakcje utleniania i redukcji. Elektrochemia.
 • Roztwory- reakcje zobojętniania, hydrolizy i strącania osadów.
 • Kinetyka chemiczna- zadania.
 • Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów.
 • Charakterystyka pierwiastków i związków chemicznych.
 • Węglowodory- alkany , alkeny , alkiny , areny.
 • Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy, amidy.
 • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów: hydroksykwasy , aminokwasy, białka, węglowodany.

Zajęcia w grupach

4 osobowa grupa
32
90
 • za 60 minutową lekcję

Miesięczna rata

od września do maja
234
00
 • za miesiąc zajęć
 • Program kursu odpowiada wymaganiom określonym przez Centralną Komisję  Egzaminacyjną i uzyskał pozytywną opinię metodyka.
 • Rabat w wysokości 10% dla Dużych Rodzin
 • Kursanci oddziałów Szkoły w Rybniku i Wodzisławiu otrzymują Kartę rabatową uprawniająca do 15% zniżki w księgarni Orbita

Formularz zapisu na kurs przygotowawczy do matury z chemii na poziomie rozszerzonym

Dane
Informacje o nauce


Ocena z chemii klasa 1 semestr 1


Ocena z chemii klasa 1 semestr 2


Ocena z chemii
klasa 2 semestr 1


Ocena z chemii
klasa 2 semestr 2

Inne informacje


W jaki sposób dowiedziałeś się o Szkole Matematyki Horyzonty?


Czy byłbyś zainteresowany kursem przygotowawczym z innych przedmiotów?